Wypadek w pracy

Wypadek przy pracy jest definiowany jako zdarzenie wywołane zewnętrzną przyczyną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Ofierze wypadku przysługuje świadczenie wyrównujące doznaną krzywdę i może ono pochodzić z różnych źródeł: od ubezpieczyciela, od organu rentowego albo od pracodawcy, który przyczynił się do zaistnienia wypadku. Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia uzależnione są od wysokości szkody i doznanej krzywdy. W przypadku tego typu wypadków jest możliwe uzyskanie renty wyrównawczej, czyli świadczenia pieniężnego mającego na celu wyrównanie utraconych możliwości zarobkowych. Należ pamiętać, że wypadek w miejscu pracy nie zawsze jest wypadkiem przy pracy, co wprost wpływa na możliwość dochodzenia odszkodowania.

 

W zakresie wypadków przy pracy oferujemy:

  •  pomoc w oszacowaniu szkód spowodowanych przez wypadek,
  •  wsparcie w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów,
  •  negocjację z pracodawcą kwoty odszkodowania,
  •  skierowanie sprawy do sądu,
  •  wyegzekwowanie odszkodowania.