Miałeś wypadek w pracy? Sprawdź jakie masz uprawnienia.

 

Jak mówią badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, liczba wypadów w pracy co rok gwałtownie rośnie. Niezwykle przerażający jest fakt, że wciąż wzrasta również statystyka wypadków śmiertelnych. Dzieje się tak głównie z powodu, iż pracodawcy nie zapewniają osobom zatrudnionym prawidłowych warunków, zgodnych z regułami norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczęściej popełnianymi błędami przez szefów jest nieodpowiedni sprzęt, brak organizowania niezbędnych szkoleń czy obarczanie jednej osoby zbyt wysoką ilością obowiązków. Takie działania mogą narazić pracownika na długotrwałe problemy ze zdrowiem, które wiąża się również z wyłączeniem z dalszej działalności zawodowej. Pomimo tego, wielu pokrzywdzonych nie decyduje się na walkę o przysługujące im zadośćuczynienie. Jeśli miałeś wypadek w pracy, sprawdź jakie prawa Ci przysługują.

Czym jest wypadek w pracy?

Aby móc rozważyć decyzję o domaganiu się rekompensaty z tytułu wypadku w pracy, w pierwszej kolejności niezbędne jest ustalenie charakteru zdarzenia, w którym pracownik uczestniczył i sprawdzenie czy kwalifikuje się ono jako wypadek przy pracy.

Wypadek w pracy ogólnie przyjęto jako nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną oraz spowodowało groźny uraz, wiążacy się z długotrwałym leczeniem lub śmierć. Może on nastąpić w czasie:

 • wykonywania przez pracownika zwykłych czynności zawodowych lub poleceń przełożonego
 • wykonywania przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy (nawet gdy nie zostały one zlecone)
 • pozostawania pracownika w drodze między siedzibą przełożonego, a miejscem pracy (z polecenia pracodawcy)
 • podróży służbowej (tylko, gdy pracownik wykonywał podczas zdarzenia polecone mu zadania)
 • szkolenia, w których pracownik uczestniczył
 • wykonywania zadań powierzonych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Pierwszym krokiem jakie musi wykonać osoba, która została poszkodowana w wypadku przy pracy jest natychmiastowe zgłoszenie zdarzenia pracodawcy. Informację o zaistniałej sytuacji może zgłosić osoba poszkodowana lub inna osoba (jeśli pracownik jest niezdolny do wykonania czynności z powodu złego stanu zdrowia). W sytuacji, gdy pokrzywdzony świadczył usługi na innej podstawie niż umowa o pracę, o zaistniałym wypadku należy powiadomić osoby reprezentujące podmiot, na rzecz którego świadczyło się usługi.

Gdy pracodawca uzyska informację o wypadku, posiada obowiązek zadbania o udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, zabezpieczenie miejsca, w których nastąpił wypadek, ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia, przygotowanie  i potwierdzenie protokołu powypadkowego lub karty wypadku oraz dostarczenie ich do osoby pokrzywdzonej (lub członkom rodziny) i jednostce inspekcji pracy.

Poszkodowany posiada dwie możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tytyłu wypadku przy pracy. Są to:

 • Odszkodowanie z ZUS

Osoba ubiegająca się o zadośćuczynienie posiada obowiązek złożenia wniosku do pracodawcy (płatnika składek) który powinien skompletować odpowiednią dokumentację, a następnie przekazania dokumentów wraz z wnioskiem właściwej placówce ZUS (zgodnie z miejscem zamieszkania).

Wymagane dokumenty to:

 1. wniosek, w którym należy zawrzeć określenie rodzaju świadczenia (np. jednorazowe odszkodowanie), dane pracodawcy oraz pokrzywdzonego
 2. protokół powypadkowy lub karta wypadku wraz z wyjaśnieniami osoby poszkodowanej i świadków zdarzenia
 3. zaświadczenie o stanie zdrowia N-9, w którym powinna się znaleźc informacja nt. leczenia i rehabilitacji; ewentualny akt zgonu poszkodowanego

Istnieje możliwość, iż organ będzie wymagał również załączenia: karty informacyjnej z sytuacji, w której została udzielona pierwsza pomoc, wyjaśnień nt. odbycia przez poszkodowanego wymaganych szkoleń BHP.

 • Odszkodowanie od Pracodawcy

Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy i doznała uszczerbku na zdrowiu posiada możliwość żądania odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 415, nast. k.c). Pokrzywdzony powinien wykazać bowiem motywy odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, są to: wina, poniesiona szkoda, związek przyczynowo-skutkowy.

Warto wspomnieć, iż wielu przełożonych branż o podwyższonym stopniu zagrożenia odpowiada za uszczerbek na zdrowiu załogi bez względu na stopień winy- odpowiedzialność kształtowana jest na podstawie zasady ryzyka (są to np. przedsiębiorstwa budowlane, wodociągowe, energetyczne, górnictwo, kolej itp.).

Ważny jest fakt, iż w sytuacji, gdy osoba poszkodowana ubiega się o odszkodowanie od pracodawcy, kwota takiego świadczenia może wynosić nawet od kilkudziesięciu do kilkuset złotych (np. w przypadku kalectwa). Obecnie większość przedsiębiorców posiada dobrowolną polisę OC, dlatego też renta wyrównawcza zostanie przyznana nie od pracodawcy, a z zakładu ubezpieczeń.