Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać za złamanie?

O złamaniu mówimy wtedy, gdy dojdzie do całkowitej lub częściowej utraty ciągłości kości. Trudno wymienić wszystkie przyczyny złamań. Wśród nich na pewno znajdują się kontuzje sportowe, upadki oraz wypadki komunikacyjne. Co ważne, odszkodowania można dochodzić tylko, gdy szkoda pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z określonym zdarzeniem. Odszkodowanie za złamanie będzie zależało od wielu czynników, a przede wszystkim od stopnia doznanego urazu. Nie ma wątpliwości, że złamanie ręki czy nogi wiąże się przede wszystkim z wizytami u lekarza, kupnem środków przeciwbólowych, a w niektórych przypadkach nawet hospitalizacją. Trzeba mieć na uwadze, że niezbędne jest gromadzenie określonej dokumentacji, by potem, na jej podstawie, móc się ubiegać o odszkodowanie za złamanie nogi czy złamanie ręki.

Na co możemy liczyć?

Jeżeli doznamy złamania możemy ubiegać się o zadośćuczynienie, które z założenia ma zrekompensować ból oraz cierpienie stanowiące wynik wypadku, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów, które zostały poniesione z tytułu zakupu leków. Na dodatek, istnieje także możliwość wnioskowania o odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu, jeżeli przebywamy na zwolnieniu lekarskim oraz comiesięczną rentę, jeżeli wypadek spowodował trwały uszczerbek na zdrowiu.

Wypada podkreślić, że należy odróżniać zadośćuczynienie od odszkodowania. Zadośćuczynienie dotyczy szkody niemajątkowej, czyli krzywdy, natomiast odszkodowanie wiąże się z uszkodzeniem ciała czy rozstrojem zdrowia. Jeżeli doszło do szkody, można dochodzić także zadośćuczynienia za ujemne przeżycia, które wynikały z cierpień fizycznych i psychicznych.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania zależy od różnych czynników. Bardzo istotną rolę odgrywa kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowej szkody. Warto więc zbierać potrzebne rachunki, faktury, paragony. Niezbędne jest zgromadzenie historii medycznej, która w szczególności powinna obejmować przebyte zabiegi czy wizyty u specjalistów bądź pobyt w szpitalu. Im rzetelniej udowodnimy i udokumentujemy wszelkie poniesione koszty, tym wyższa rekompensata. Oczywiście odszkodowanie za złamanie nogi czy złamanie ręki będzie zależało od wielkości obrażeń, a także stopnia złożoności złamania.

Ogólnie rzecz biorąc, punktem odniesienia przy wyznaczaniu wysokości odszkodowania jest uszczerbek na zdrowiu. Brak jednak jednolitego przelicznika. Zgodnie z niepisaną zasadą przyjmuje się, że w przypadku uszczerbku na zdrowiu wynoszącego 1% zasądza się od 1000 do 2500 zł. Na stronie http://www.pidipo.pl/cialo-czlowieka/ dostępny jest wirtualny asystent określania uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo, złamanie ze zniekształceniem przedramienia to uszczerbek rzędu 5-15% w przypadku ręki prawej oraz 5-10 % jeżeli mowa o przedramieniu lewym (inaczej, rzez jasna, w przypadku osób leworęcznych). Złamanie kości podudzia ze zmianami lub skróceniem do 4 cm to uszczerbek wynoszący od 5 do 15 %. Tabela uszczerbku na zdrowiu jest ujęta w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli w dokumencie, który otrzymujemy od ubezpieczyciela, gdy podpisujemy z nim umowę. Z reguły stosowana jest zasada, że za jeden procent uszczerbku na zdrowiu można liczyć na jeden procent sumy ubezpieczenia. Pod uwagę brana jest opinia lekarza orzecznika oraz dokumentacja zgromadzona przez poszkodowanego. Trzeba wspomnieć, że odszkodowanie wynikające z uszczerbku na zdrowiu będzie przysługiwać zarówno poszkodowanemu w wypadku, za który odpowiedzialna jest osoba trzecia, a także wtedy, gdy uszczerbek ten wynika ze zdarzenia, za które nikt winy nie ponosi.