Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny za granicą?

Wypadki komunikacyjne, często zdarzają się nawet doświadczonym kierowcom z długim stażem. Właśnie z tego powodu, każda osoba kierująca pojazdem, powinna przygotować się na tego typu sytuację, aby zniwelować potencjalny stres, a także zapoznać się z ogólnymi zasadami ubiegania się o rekompensatę. Z problemem zadośćuczynienia z wypadku, najczęściej zmagają się osoby przebywające za granicą. Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny poza granicami kraju?

 

Wypadki za granicą- jak ubiegać się o odszkodowanie?

Jak wskazują badania Komisji Europejskiej, wypadki komunikacyjne na drogach Europejskich, w roku 2015, dotknęły nawet ponad 130 tys. osób. W wielu przypadkach, poszkodowani nie posiadali wiedzy, jak uzyskać rekompensatę za wyrządzone szkody. Procedura odszkodowawcza uwarunkowana jest przede wszystkim kwestią, w jakim Państwie odbył się wypadek oraz tym, w jakim kraju zarejestrowane są pojazdy uczestników stłuczki.

Oczywisty jest fakt, iż pierwszym krokiem w przypadku obrażeń jakiejkolwiek osoby, powinno być wezwanie Policji. Takie czynności należy wykonać zwłaszcza, gdy podejrzewa się prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub gdy jeden z uczestników zderzenia uciekł.

 

Odszkodowanie- auto zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Jeśli auto uczestnika pojazdu posiada rejestrację z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein) lub ze Szwajcarii, szkoda powinna zostać zgłoszona do ubezpieczyciela, w którym sprawca wypadku wykupił OC lub za pomocą polskiego zakładu ubezpieczeń, który przyjmuje formę pośrednika do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń.

Aby uzyskać niezbędne informację o pośredniku, warto skonsultować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Może zaistnieć sytuacja, w której konkretne towarzystwo nie będzie posiadało reprezentanta na terenie Polski. W takim wypadku, zaistniałe szkody rozpatrywane są przez PBUK.

 

Odszkodowanie za granicą- niezbędna dokumentacja

Dochodząc swojego prawa o odszkodowanie, niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która może spowodować znaczne przyspieszenie całego procesu. Koniecznie trzeba sporządzić oświadczenie wypisane przez sprawcę oraz osobę poszkodowaną lub przez wezwanych na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy.

 

Oświadczenie o nastąpieniu wypadku musi zawierać następujące informacje:

  1. Dane sprawcy
  2. Kategoria i numer dokumentu prawa jazdy
  3. Numer rejestracyjny auta
  4. Markę auta
  5. Dane ubezpieczyciela sprawcy wypadku
  6. Okoliczności wypadku
  7. Poleca się również wykonanie fotografii miejsca stłuczki, spisanie danych osobowych i kontaktowych ewentualnych świadków zdarzenia, zgromadzenie rachunków związanych z poniesionymi kosztami (np. rehabilitacja lub leki).

 

Gdy osoba poszkodowana odniosła ciężkie obrażenia, przez które nie może podjąć się wykonywania pracy, należy jej się także wypłata zadośćuczynienia za przerwanie kariery zawodowej, niezależnie od tego czy jest zatrudniona na pełen etat, na umowę o dzieło czy umowę zlecenie.

 

Odszkodowanie- auto poza Unią Europejską

W przypadku, gdy auto sprawcy zdarzenia jest zarejestrowane w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, istotny może okazać się System Zielonej Karty, którego celem jest pomoc w ustaleniu Biura, które odpowiada za przyjęcie zgłoszenia o wypadku. Zielona Karta obejmuje takie kraje jak: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina, Rosja. Dzięki temu systemowi, osoba poszkodowana posiada możliwość ubiegania się o odszkodowanie, jednocześnie bez konieczności wykupienia OC na granicy wyżej wymienionych krajów.

 

Odszkodowanie- auto poza Zieloną Kartą i Europejskim Obszarem Gospodarczym

Jak wygląda sytuacja, gdy pojazd zarejestrowany jest poza Obszarem Gospodarczym, a także nie wpisuje się w System Zielonej Karty? W takiej sytuacji, zdarzenie winno zostać zgłoszone bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej winowajcy.

 

Odszkodowanie- obcokrajowca bez OC

Jeśli wypadek został spowodowany przez obcokrajowca, który obecnie nie posiada wykupionej ważnej polisy OC, zadośćuczynienie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowania również w takich przypadkach jak:

  1. Gdy ustalono odpowiedzialność cywilną kierowcy, jednak nie jest znana jego tożsamość (odszkodowanie dotyczy kosztów leczenia, świadczenia w postaci renty, dojazdów do placówki medycznej, jednak nie obejmuje kosztów naprawy auta). Odszkodowanie może objąć również szkodę na mieniu (uszkodzenie pojazdu), jednak tylko wtedy, gdy u jakiegokolwiek uczestnika wypadku nastąpiła śmierć, naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia trwający więcej niż 14 dni. Takie sytuacje muszą potwierdzić dokumenty wydane przez lekarza posiadającego specjalizację z dziedziny medycyny związanej z formą powyższych naruszeń (wymóg obowiązuje od dnia 11 lutego 2012 r.).
  2. Gdy auto sprawcy nie posiada ubezpieczenia komunikacyjnego OC (odszkodowanie obejmuje szkody związane z utraceniem zdrowia i uszkodzeniem pojazdu)
  3. Gdy sprawca wypadku posiada auto zarejestrowane za granicą Państwa, którego biuro narodowe pełni funkcję sygnatariusza Porozumienia Wielostronnego, nie posiada ubezpieczenia komunikacyjnego OC i pojazd nie posiada znaków rejestracyjnych (odszkodowanie obejmuje szkody na zdrowiu oraz szkody związane z uszkodzeniem auta)