Błędy w sztuce lekarskiej

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej albo innej osoby wykonującej zawód medyczny wywołujące szkodę dla pacjenta. Należy być świadomy swoich praw jako pacjenta, a jednym z podstawowych praw jest dostęp do dokumentacji medycznej. Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej to pierwszy krok w dochodzeniu odszkodowania za błąd lekarski. Choć uzyskanie odszkodowania za błędny w sztuce medycznej to droga dość długa i żmudna, to warto dochodzić swoich praw. Odszkodowania za błąd medyczny można dochodzić również na drodze pozasądowej. Zawsze doradzamy wypróbowanie załatwienia sprawy w sposób polubowny.

 

W zakresie błędów w sztuce medycznej oferujemy:

  •  pomoc w oszacowaniu szkód spowodowanych przez błąd medyczny,
  •  wsparcie w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów i dowodów,
  •  negocjowanie  kwoty odszkodowania z podmiotem odpowiedzialnym,
  •  skierowanie sprawy do sądu,
  •  wyegzekwowanie odszkodowania.